FELHÍVÁS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2024. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Felvételi körzet: Kecskemét és környéke.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és hozza magával:

  • a saját és gyermeke személyi azonosítóját, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági bizonyítványt (TAJ kártya)
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
  • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
  • a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását.

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2024. szeptember 1-ig betöltik a harmadik életévüket. Továbbá jelentkezhetnek és szabad férőhelyek esetén felvételt nyerhetnek azok a gyermekek is, akik 2024. szeptember 1. után, de a felvételüktől számított fél éven belül töltik be a harmadik életévüket.

Az óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők a Piarista Tartományfőnökségnek címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott, érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

Kecskemét, 2023. szeptember 01.                                               

 

                                                                                                        Mikulás Domonkos

                                                                                                                  igazgató

 


Amennyiben szeretné gyermekét óvodánkba hozni, itt tölthet ki szándéknyilatkozatot.