2017. 04. 13.

FELHÍVÁS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Fenntartónk döntése értelmében az óvodai jelentkezés a 2017/2018. nevelési évre 

a Piarista Óvodában

2017. május 3-án, szerdán és május 4-én, csütörtökön 8 és 18 óra között tart.

Helyszín: Piarista Óvoda (Kecskemét, Czollner tér 5.)

 • Felvételi körzet: Kecskemét és környéke.
 • Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és hozza magával:
 • a saját és gyermeke személyi azonosítóját, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági bizonyítványt (TAJ kártya)
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
 • az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
 • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
 • a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását.
 • Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.
 • Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2017. szeptember 1-jéig betöltik a harmadik életévüket. Továbbá jelentkezhetnek és szabad férőhelyek esetén felvételt nyerhetnek azok a gyermekek is, akik 2017. szeptember 1-je után, de a felvételüktől számított fél éven belül töltik be a harmadik életévüket.
 • Az óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.
 • A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők a Piarista Tartományfőnökségnek címzett, de az érintett intézmény (óvoda) vezetőjének átadott, érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.
 • Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
 • Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

Kecskemét, 2017. április 10.                                                                 

Nagy Attila SchP ig.

 

Csatolmány
Submitted by kalanne.marika on